คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15flowchart.pdf
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนวัดประสาท.pdf
1.-การรับนักเรียนของโรงเรียนวัดประสาท.pdf
3.-การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนวัดประสาท.pdf
4.-การขอลาออกชองนักเรียนโรงเรียนวัดประสาท.pdf