แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O19-กรณีไม่มีจัดซื้อจัดจ้างเกิน-5-แส.pdf
O19แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2565.pdf