การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยการบุคคล .pdf